Algemene voorwaarden De Stijgende Lijn

 Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen De Stijgende Lijn en cliënt en tussen de door De Stijgende Lijn ingeschakelde derde en cliënt, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor goedkeuring zijn voorgelegd aan De Stijgende Lijn.

 

 Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Stijgende Lijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van de NVO uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Stijgende Lijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Stijgende Lijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Stijgende Lijn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de bijeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Stijgende Lijn zijn verstrekt, heeft De Stijgende Lijn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 4. De Stijgende Lijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Stijgende Lijn kenbaar behoorde te zijn.

 

 Artikel 3: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Stijgende Lijn aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van De Stijgende Lijn op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 4. De Stijgende Lijn heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Stijgende Lijn kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Stijgende Lijn kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
  1. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om andere nader omschreven redenen kan De Stijgende Lijn de overeenkomst verbreken. De Stijgende Lijn zal dit schriftelijk aankondigen.
  2. In geval van verhindering of ziekte van de cliënt dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk en/of telefonisch te worden doorgegeven aan De Stijgende Lijn, anders wordt de tijd die De Stijgende Lijn gereserveerd had voor de afspraak van de cliënt in rekening gebracht.

 

 Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

 1. Alle door De Stijgende Lijn aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van De Stijgende Lijn, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.
 2. Indien De Stijgende Lijn aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na verzoek van De Stijgende Lijn hiertoe of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft De Stijgende Lijn het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

 

 Artikel 5: Opzegging

 1. Zowel cliënt als De Stijgende Lijn kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft De Stijgende Lijn recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Stijgende Lijn zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Stijgende Lijn, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de cliënt toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Stijgende Lijn extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

 

 Artikel 6: Opschorting en ontbinding

 1. De Stijgende Lijn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst De Stijgende Lijn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is De Stijgende Lijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Stijgende Lijn op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien De Stijgende Lijn de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. De Stijgende Lijn behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 Artikel 7: Overmacht

 1. De Stijgende Lijn en cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder de overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Stijgende Lijn of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Stijgende Lijn of cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. De Stijgende Lijn en cliënt kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover De Stijgende Lijn ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Stijgende Lijn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 Artikel 8: Incassokosten

 1. In geval van het niet nakomen van de financiële verplichtingen van de declaratie is de cliënt aan De Stijgende Lijn vergoeding verschuldigd van alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die door De Stijgende Lijn ter inning van haar declaratie worden gemaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval waarin De Stijgende Lijn voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting (met een minimum van € 40,- exclusief omzetbelasting), zonder dat De Stijgende Lijn gehouden is aan te tonen dat zij de betreffende kosten in die omvang werkelijk heeft gemaakt. Deze bepalingen zijn conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 2. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 Artikel 9: Geschillen, toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen De Stijgende Lijn en de cliënt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Lettergrootte