Privacy Policy

De Stijgende Lijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil De Stijgende Lijn heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

De Stijgende Lijn doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stijgende Lijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat De Stijgende Lijn in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Als De Stijgende Lijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met De Stijgende Lijn wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Stijgende Lijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Stijgende Lijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam/voorletters/tussenvoegsel;

- Adres;

- Postcode;

- Plaats;

- Provincie;

- Land;

- Woonplaats;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Website;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Geboorteplaats;

- LinkedIn;

- Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door De Stijgende Lijn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde(n)

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde(n) worden door De Stijgende Lijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Stijgende Lijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Stijgende Lijn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde(n).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan De Stijgende Lijn aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van de website van De Stijgende Lijn.

De Stijgende Lijn geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt De Stijgende Lijn hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal De Stijgende Lijn de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij De Stijgende Lijn opvraagt. In een dergelijk geval dient De Stijgende Lijn medewerking te verlenen en is zij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan De Stijgende Lijn persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u aan De Stijgende Lijn vraagt om contact op te nemen met de school van uw zoon of dochter.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De Stijgende Lijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Onderzoeksgegevens zullen zeven jaar bewaard worden. Persoonsgegevens die verzameld zijn voor een begeleidingsovereenkomst, zullen worden vernietigd zodra de overeenkomst is afgelopen. De gegevens in de financiële administratie zullen zeven jaar bewaard worden vanwege de (wettelijke) bewaarplicht. Na zeven jaar worden deze financiële gegevens vernietigd.

 

Beveiliging

De Stijgende Lijn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft De Stijgende Lijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens De Stijgende Lijn van uw gegevens kennis kunnen nemen,  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke De Stijgende Lijn van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door De Stijgende Lijn te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De Stijgende Lijn kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag De Stijgende Lijn uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt De Stijgende Lijn u hierover direct contact op te nemen met De Stijgende Lijn. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met De Stijgende Lijn.

 

Contactgegevens

De Stijgende Lijn

Voorstraat 16

5251 CP Vlijmen

Mail: info@destijgendelijn.nl

Tel.: 073-5117099
Contactpersoon: M.T.T. Dumont, remedial teacher. (Eigenaar De Stijgende Lijn)

Lettergrootte