Voortgezet Onderwijs

Binnen De Stijgende Lijn wordt veel ondersteuning en begeleiding gegeven aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs: VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium.

Voortgezet _onderwijsOuders kunnen hun kind aanmelden als zij hulp zoeken op het gebied van:

 • AD(H)D en leerstoornissen
 • dyscalculie (niet goed kunnen rekenen)
 • dyslexie (niet goed kunnen lezen)
 • dysorthografie (niet goed kunnen spellen)
 • examentraining
 • huiswerkplanning
 • leerachterstanden in het algemeen
 • problemen met begrijpend lezen
 • problemen met samenvatten
 • structuur bieden en aanleren
 • studieplanning
 • taalproblemen bij Duits, Engels, Frans, Nederlands
 • …….

Vaak zijn de kinderen al onderzocht op eventuele leerstoornissen. Een dergelijk onderzoek door een orthopedagoog/GZ-psycholoog of andere professional is overigens geen noodzaak om het kind bij De Stijgende Lijn aan te melden. Op basis van de begeleiding krijgen de ouders advies over een eventueel noodzakelijk onderzoek.

Het eerste contact komt meestal telefonisch tot stand. In dit gesprek wordt het voor u als ouder meteen al duidelijk of een afspraak maken voor een eerste gesprek zin heeft. Na een intakegesprek wordt er - in overleg met de ouders- een handelingsplan opgesteld en een contract ondertekend. Vervolgens kan het kind onder begeleiding van de ouders kennis maken met de begeleider. Daarna start de begeleiding.

Kinderen worden afhankelijk van de zwaarte van de problematiek 1 tot 2 keer per week 45 minuten begeleid. De begeleiding is erop gericht dat het kind leert zijn problemen op te lossen, dan wel te hanteren. Binnen De Stijgende Lijn wordt aandacht besteed aan het hele kind: de negatieve gevolgen van leerstoornissen /leerproblemen zijn immers overal aanwezig in zijn/haar leven. Deze kinderen zijn vaak faalangstig en/of onzeker in het alledaagse leven. Ze voelen zich dom omdat ze niet kunnen wat een ander wel zomaar kan.

De ouders worden middels telefoon en/of e-mail regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de begeleiding. Na een twaalftal weken werken, vindt de eerste mondelinge evaluatie plaats.

De begeleiding stopt (na overleg met ouders en kind) als het kind op een voldoende niveau zit én de begeleider de overtuiging heeft dat het kind dit aan kan.

De Stijgende Lijn is voorstander van samenwerking met de school waar het kind op zit.

Lettergrootte